SMLUVNÍ PODMÍNKY

Občané, fyzické osoby:
Rámcová smlouva nákup / prodej 0,68 Mb
Čestné prohlášení klienta 0,72 Mb
Firmy, právnické osoby:
Rámcová smlouva nákup / prodej 0,11 Mb
Čestné prohlášení klienta 0,11 Mb

V případě nového klienta, je preferován způsob uzavření smlouvy za osobní přítomnosti klienta.

GENEROVÁNÍ SMLOUVY K NÁKUPU A PRODEJI PODÍLOVÝCH LISTU PROSPERITA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,A.S., OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GLOBÁLNÍ (DÁLE JEN OPF GLOBÁLNÍ)

Krok 1.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Zadejte osobní údaje, Vámi investovanou částku nebo počet prodávaných podílových listů OPF globální a odešlete. Systém vám automaticky vygeneruje vyplněnou smlouvu. Pokud si chcete smlouvy vyplnit ve svém počítači, stáhněte si vzor smlouvy ve formátu MS Word a dále pokračujte dle níže uvedených pokynů.

V případě prvního nákupu podílových listů je zapotřebí společně s Rámcovou smlouvou zaslat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení klienta. Stávající klient zašle Čestné prohlášení klienta v případě, že došlo ke změnám v údajích Čestného prohlášení nebo pokud dosud Čestné prohlášení nevyplňoval.

Krok 2.

V případě, že nemáte založený účet v Centrálním depozitáři cenných papírů je nutné si tento účet založit prostřednictvím účastníka CDCP (např. FIO banka ) .

Ve smlouvě se v článku III. automaticky nevyplní vstupní a výstupní poplatek a cena týkající se nakoupených nebo prodávaných podílových listů. Tyto údaje vyplníme dle data připsání Vámi investovaných finančních prostředků na náš bankovní účet nebo dle data doručení smlouvy na odprodej do sídla společnosti. Aktuální výše vstupních a výstupních poplatků je uvedena v ceníku poplatků. Od 1. července 2015 do odvolání jsou vstupní i výstupní poplatky 0%. Námi potvrzená smlouva Vám bude zaslána po připsání nebo odepsání podílových listů v CDCP.

Krok 3.

Vytisknněte 2x Rámcovou smlouvu a na jedné kopii si úředně ověřte podpis (ověření podpisu: notář, obecní úřad, Česká pošta) a společně s kopií občanského průkazu prosím zašlete poštou na naší adresu:
PROSPERITA investiční společnost, a.s., U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14

Krok 4.

V případě nákupu podílových listů můžete již po odeslání smluv na naši adresu ihned poukázat finanční prostředky na náš bankovní účet: 9180503/0300 (v.s.: Vaše rodné číslo bez lomítka).

Nový klient, který se do sídla společnosti k identifikaci nového podílníka nedostaví osobně, je povinen první platbu uskutečnit prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a současně je povinen nám zaslat
 kopii dokladu, potvrzujícího existenci výše uvedeného bankovního účtu,
 kopii příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, přičemž tyto kopie musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby,
 Rámcovou smlouvu s úředně ověřeným podpisem (notář, obecní úřad, Česká pošta)
 Čestné prohlášení klienta

Nákup a prodej podílových listů se řídí obecně platnými právními předpisy a statutem fondu.


FORMULÁŘ S ÚDAJI PRO RÁMCOVOU SMLOUVU FYZICKÝCH OSOB

Níže vyplňené údaje slouží pouze pro potřeby generování smlouvy a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Vyberte operaci pro kterou si přejete smlouvu vygenerovat:

Nákup podílových listů : *
Prodej podílových listů: *

Osobní údaje:

Jméno: *
Příjméní: *
Titul:
Rodné číslo: *

Trvalé bydlište:

Ulice: *
PSČ: *
Obec: *

Adresa doručovací:

Vyplňte pouze v případě, že je jiná než trvalé bydliště
Ulice:
PSČ:
Obec:

Další kontaktní údaje:

Telefon: *
E-mail:

Bankovní úcet:

Účet u CDCP:

Číslo bank. účtu klienta / kód banky: *
Číslo účtu klienta v Centrálním dopozitáři cenných papírů:
Pokud úcet nemáte pole nevyplňujte

Kód člena CDCP:

Vámi investovaná částka:

Počet prodávaných podílových listů:

Investovaná částka: *
minimální hodnota investice je 1000,-Kč
Počet prodávaných podílových listů: *